وب کانتنت اسلایدر

ناشر منبع

ارزیابی شاخص‌های کسب‌وکار- کیفی توسط سه مؤسسه رتبه‌بندی دارای مجوز از سازمان بورس آغاز شد.

بر اساس صورتجلسات کارگروه تبصره ماده 5 دستورالعمل سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، ارزیابی شاخص‌های کسب‌وکار- کیفی صرفاً توسط سه مؤسسه رتبه‌بندی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر بوده و در سامانه قابل قبول خواهد بود.

بخشنامه جزئیات شاخص‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ابلاغ شد.

بر اساس صورتجلسات کارگروه تبصره ماده 5 دستورالعمل سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، بخشنامه جزئیات شاخص‌های سامانه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ شد.

سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری مبنای تعیین سقف واردات و تعداد و نوع رشته فعالیت قرار گرفت.

مصوبه جدید هیئت وزیران سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری مبنای تعیین سقف واردات و تعداد رشته فعالیت کارت بازرگانی قرار گرفت.